DES 3000 SV1 25 L

Kód: 105301641
Akce Tip
Značka: NILFISK
2 059 Kč 2 491,39 Kč včetně DPH 82,36 Kč / 1 l
Skladem na centrálním skladě

DES 3000 SV1 25 L

Alkalický, desinfekční prostředek

Tekutý, alkalický prostředek, který v jednom kroku čistí a dezinfikuje. DES 3000 zabíjí bakterie, houby a inaktivuje mnoho různých virů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

das.

Oblasti použití:

  • Potravinářské závody: Pro čištění povrchů znečištěných oleji či tuky, které zároveň vyžadují dezinfekci.
  • Nemocnice a veřejné prostory: Čištění a dezinfekce koupelen, sprch a terapeutických van.
  • Mlékárny: Pro čištění a dezinfekci zařízení pro dojení a skladování mléka.
  • Balící linky: Čištění a dezinfekce balícího vybavení.

Výhody produktu:

  • Pěnivost umožňuje prostředku setrvat další dobu ve svislých či nepravidelně tvarovaných plochách a zvyšuje tak jeho účinnost.
  • Vysoce efektivní a hospodárný díky účinnosti v nízkých koncentracích.
  • Biologická odbouratelnost zajišťuje jednoduché odstraňování odpadní vody po čištění.
  • Kombinace čištění a dezinfekce je nákladově efektivnější než použití dvou různých řešení.
  • Neobsahuje aldehydy (formaldehydy), které vyžadují speciální opatření.

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Výstřižek_11


Čisticí prostředek. Pouze pro profesionální použití.Určená použití směsi Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití1.2 105301641Číslo směsLátka / směs DES 3000Identifikátor výrobku1.1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat. Telefonní číslo pro naléhavé situace1.4 info@gracilis.czEmail GRACILIS s.r.o.Jméno Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list + 420 241 408 419Telefon Česká republika Do Čertous 1/2658  , Praha 9, 193 00Adresa Nilfisk s.r.o.Jméno nebo obchodní jméno Distributor Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu1.3
Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1.
Nedoporučená použití směsi
Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Směs je klasifikována jako nebezpečná. Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 Klasifikace látky nebo směsi2.1 ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Vysoce toxický pro vodní organismy. Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Nebezpečí Signální slovo
Výstražný symbol nebezpečnosti Prvky označení2.2
kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloridy Nebezpečné látky Standardní věty o nebezpečnosti Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H314 Vysoce toxický pro vodní organismy.H400 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H411 Pokyny pro bezpečné zacházení Nevdechujte plyn/mlhu/páry.P260
Strana 1/9 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.5.12) www.sblcore.cz
1.0Číslo verzeDatum revize 07. června 2017Datum vytvoření DES 3000
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění BEZPEČNOSTNÍ LIST
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P273 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P280 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P303+P361+P353 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P305+P351+P338 Okamžitě volejte lékaře.P310 Uniklý produkt seberte.P391
SměsneobsahujelátkysplňujícíkritériaprolátkyPBTnebovPvBvsouladuspřílohouXIII,nařízení(ES)č.1907/2006 (REACH)vplatnémznění. Další nebezpečnost2.3
Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší Směs níže uvedených látek a příměsí. Chemická charakteristika Směsi3.2 ODDÍL 3: Složení/informace o složkách Pozn.Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008Obsah v % hmotnostiNázev látkyIdentifikační čísla
1, 2Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400, M=10 Aquatic Chronic 1, H410, M=1
5-10kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloridy
CAS: 85409-22-9 ES: 939-350-2
Poznámky Poznámka S: Tato látka nemusí být opatřena štítkem podle článku 17 (viz oddíl 1.3 přílohy I) (tabulka 3.1). Tato látka nemusí být opatřenaštítkempodlečlánku23směrnice67/548/EHS(vizoddíl8přílohyVIuvedenésměrnice)(tabulka3.2). 1 Látkasneznámýmneboproměnlivýmsložením,komplexníreakčníproduktynebobiologickémateriály-UVCB.2 PlnýtextvšechklasifikacíaH-větjeuvedenvoddíle16.
Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce okamžitěprovádějtenepřímoumasážsrdce. Popis první pomoci4.1 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Dbejte na vlastní bezpečnost, nenechte postiženého chodit! Pozor na kontaminovaný oděv. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání nebo kyslík. Podle situacevolejtezáchrannouslužbuazajistětelékařskéošetřenívzhledemkčasténutnostidalšíhosledovánípodobunejméně24hodin. Při vdechnutí
Odložte potřísněný oděv. Podle situace volejte záchrannou službu a zajistěte vždy lékařské ošetření. Zasažená místa oplachujte proudem pokud možnovlažnévodypodobu10-30minut;nepoužívejtekartáč,mýdloanineutralizaci.Opláchnětekůživodou/osprchujte. Při styku s kůží
Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Podle situacevolejtezáchrannouslužbunebozajistěteconejrychlejilékařskéošetření.Kvyšetřenímusíbýtodeslánkaždýivpřípaděmaléhozasažení. Při zasažení očí
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace, například u saponátů a dalších látek vytvářejících pěnu. Při požití
Strana 2/9 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.5.12) www.sblcore.cz
1.0Číslo verzeDatum revize 07. června 2017Datum vytvoření DES 3000
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění BEZPEČNOSTNÍ LIST
Může dojít k poleptání trávicího traktu. Při požití Způsobuje vážné poškození očí. Při zasažení očí Způsobuje těžké poleptání kůže. Při styku s kůží Vdechování par může způsobit poleptání dýchacího traktu. Při vdechnutí Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky4.2
Léčba symptomatická. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření4.3
Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Samostatný dýchací přístroj a protichemický ochranný oblek, pouze je-li pravděpodobný osobní (blízký) kontakt s chemickou látkou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. Uzavřenénádobysproduktemvblízkostipožáruchlaďtevodou. Pokyny pro hasiče5.3
Připožárumůžedocházetkevznikuoxiduuhelnatéhoauhličitéhoadalšíchtoxickýchplynů.Vdechovánínebezpečnýchrozkladných(pyrolyzních) produktůmůžezpůsobitvážnépoškozenízdraví. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi5.2 Voda-plnýproud. Nevhodná hasiva Pěnaodolnáalkoholu,oxiduhličitý,prášek,vodatříštěnýproud,vodnímlha. Vhodná hasiva Hasiva5.1 ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8. Nevdechujte plyny a páry. Zabraňte kontaktuspokožkouaočima. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy6.1 ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
Zabraňtekontaminacipůdyaúnikudopovrchovýchnebospodníchvod.Nepřipusťtevniknutídokanalizace. Opatření na ochranu životního prostředí6.2
Rozlitý produkt pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Při úniku velkých množství produktu informujte hasiče a další kompetentní orgány.Poodstraněníproduktuumyjtekontaminovanémístovelkýmmnožstvímvody.Nepoužívejterozpouštědla. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění6.3
Vizoddíl7.,8.a13. Odkaz na jiné oddíly6.4
neuvedeno Specifické konečné/specifická konečná použití7.3
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Skladujte uzamčené. Skladujte ve svislé polozetak,abysezabrániloúnikům. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí7.2
Zabraňte tvorbě plynů a par v koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní ovzduší. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu8.Dbejtenaplatnéprávnípředpisyobezpečnostiaochranězdraví.Zabraňteuvolněnídoživotníhoprostředí. Opatření pro bezpečné zacházení7.1 ODDÍL 7: Zacházení a skladování
žádné Kontrolní parametry8.1 ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
Strana 3/9 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.5.12) www.sblcore.cz
1.0Číslo verzeDatum revize 07. června 2017Datum vytvoření DES 3000
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění BEZPEČNOSTNÍ LIST
Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné výrobku, vhodný materiál: nitril kaučuk. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti. Dbejte dalších doporučení výrobce. Jiná ochrana: Ochranný pracovní oděv. Při znečištění pokožky ji důkladněomyjte. Ochrana kůže Ochrannébrýlesbočnímistranamineboobličejovýštít(podlecharakteruvykonávanépráce). Ochrana očí a obličeje
Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovýmvětráním.Připrácinejezte,nepijteanekuřte.Popráciapředpřestávkounajídloaoddechsidůkladněomyjterucevodouamýdlem. Omezování expozice8.2
Dbejteobvyklýchopatřenínaochranuživotníhoprostředí,vizbod6.2.Uniklýproduktseberte. Omezování expozice životního prostředí Neuvedeno. Tepelné nebezpečí
Polomaska s filtrem typu S/SL, P, barva bílá proti organickým parám event. izolační dýchací přístroj při překročení expozičních limitů látek nebo vešpatněvětratelnémprostředí. Ochrana dýchacích cest
8,0 (neředěno)pH údaj není k dispoziciprahová hodnota zápachu příjemnýzápach průhlednábarva kapalné při 20°Cskupenství vzhled Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech9.1 ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
údaj není k dispoziciteplota vznícení 0,995 g/cm3 hustota Další informace9.2 údaj není k dispozicioxidační vlastnosti údaj není k dispozicivýbušné vlastnosti údaj není k dispoziciviskozita údaj není k dispoziciteplota rozkladu údaj není k dispoziciteplota samovznícení údaj není k dispozicirozdělovací koeficient: n-oktanol/voda údaj není k dispozicirozpustnost v tucích rozpustnýrozpustnost ve vodě rozpustnost údaj není k dispozicirelativní hustota údaj není k dispozicihustota páry údaj není k dispozicitlak páry údaj není k dispozicimeze výbušnosti údaj není k dispozicimeze hořlavosti horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti údaj není k dispozicihořlavost (pevné látky, plyny) údaj není k dispozicirychlost odpařování údaj není k dispozicibod vzplanutí údaj není k dispozicipočáteční bod varu a rozmezí bodu varu údaj není k dispozicibod tání / bod tuhnutí
neuvedeno Reaktivita10.1 ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
Při normálních podmínkách je produkt stabilní. Chemická stabilita10.2
Strana 4/9 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.5.12) www.sblcore.cz
1.0Číslo verzeDatum revize 07. června 2017Datum vytvoření DES 3000
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění BEZPEČNOSTNÍ LIST
Nejsou známy. Možnost nebezpečných reakcí10.3
Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý. Nebezpečné produkty rozkladu10.6 Chraňtepředsilnýmikyselinami,zásadamiaoxidačnímičinidly. Neslučitelné materiály10.5 Zanormálníhozpůsobupoužitíjeproduktstabilní,krozkladunedochází.Chraňtepředplameny,jiskrami,přehřátímapředmrazem. Podmínky, kterým je třeba zabránit10.4
Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. Informace o toxikologických účincích11.1 ODDÍL 11: Toxikologické informace
Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
PohlavíDruhDoba expoziceHodnotaParametrCesta expozice DES 3000 >2000ATEOrálně
PohlavíDruhDoba expoziceHodnotaParametrCesta expozice kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloridy Potkan397,5 mg/kgLD₅₀Orálně Králík3412 mg/kgLD₅₀Dermálně
Žíravost / dráždivost pro kůži Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Vážné poškození očí / podráždění očí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí.
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Strana 5/9 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.5.12) www.sblcore.cz
1.0Číslo verzeDatum revize 07. června 2017Datum vytvoření DES 3000
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění BEZPEČNOSTNÍ LIST
Toxicita12.1 ODDÍL 12: Ekologické informace
Akutní toxicita Vysoce toxický pro vodní organismy.
ProstředíDruhDoba expoziceHodnotaParametr kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloridy Ryby  0,515 mg/lLC₅₀ Dafnie  0,0161EC₅₀ Řasy  0,03 mg/lIC₅₀
Chronická toxicita
ProstředíDruhDoba expoziceHodnotaParametr kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloridy Řasy  0,009 mg/lNOEC Perzistence a rozložitelnost12.2
Bioakumulační potenciál12.3 Tentoproduktobsahujelátky,kterézdůvodušpatnébiologickérozložitelnostimohouzpůsobitnepříznivédlouhodobéúčinkyvevodnímprostředí.
Mobilita v půdě12.4 Neuvedeno.
neuvedeno Jiné nepříznivé účinky12.6
Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Výsledky posouzení PBT a vPvB12.5 Neuvedeno.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovněodpadůneboukládatnaskládcepříslušnéhozařazení.Dokonalevyčištěnéobalyjemožnépředatkrecyklaci. Metody nakládání s odpady13.1
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Vyhláška č. 93/2016Sb.,(katalogodpadů)vplatnémznění.Vyhláškač.94/2016Sb.,ohodnocenínebezpečnýchvlastnostíodpadů,vplatnémznění. Právní předpisy o odpadech
detergentyobsahujícínebezpečnélátky*20 01 29 Kód druhu odpadu (*)-nebezpečnýodpadpodlesměrnice91/689/EHSonebezpečnýchodpadech
UN1760 UN číslo14.1 ODDÍL 14: Informace pro přepravu
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloridy) Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu14.2
8     Žíravé látky Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu14.3
III - látky málo nebezpečné Obalová skupina14.4
Strana 6/9 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.5.12) www.sblcore.cz
1.0Číslo verzeDatum revize 07. června 2017Datum vytvoření DES 3000
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění BEZPEČNOSTNÍ LIST
neuvedeno Nebezpečnost pro životní prostředí14.5
Odkaz v oddílech 4 až 8. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele14.6
neuvedeno Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC14.7
8+ohrožující životní prostředíBezpečnostní značky C9Klasifikační kód 1760UN číslo (Kemlerův kód)80Identifikační číslo nebezpečnosti Doplňující informace
760MFAG F-A, S-BEMS (pohotovostní plán) Námořní přeprava - IMDG 856Balící instrukce kargo 852Balící instrukce pasažér Letecká přeprava - ICAO/IATA
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší v platném znění. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadechajehoprováděcípředpisyvplatnémznění.Zákonč.201/2012Sb.,oochraněovzdušívplatnémznění.Nařízenívládyč.80/2014,kterým seměnínařízenívládyč.194/2001Sb.,kterýmsestanovítechnicképožadavkynaaerosolovérozprašovače,vezněnípozdějšíchpředpisů.Vyhláška č.432/2003Sb.,kterousestanovípodmínkyprozařazovánípracídokategorií,limitníhodnotyukazatelůbiologickýchexpozičníchtestů,podmínky odběrubiologickéhomateriáluproprováděníbiologickýchexpozičníchtestůanáležitostihlášenípracísazbestemabiologickýmičinitelivplatném znění.NAŘÍZENÍEVROPSKÉHOPARLAMENTUARADY(ES)č.648/2004zedne31.března2004odetergentech,vplatnémznění. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi15.1 ODDÍL 15: Informace o předpisech
neuvedeno Posouzení chemické bezpečnosti15.2 5-<15 % kationtové povrchově aktivní látky Doplňující informace dle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech v platném znění
ODDÍL 16: Další informace Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu Zdraví škodlivý při požití.H302 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H314 Způsobuje vážné poškození očí.H318 Vysoce toxický pro vodní organismy.H400 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H410 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H411 Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu Nevdechujte plyn/mlhu/páry.P260 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P273 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P280
Strana 7/9 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.5.12) www.sblcore.cz
1.0Číslo verzeDatum revize 07. června 2017Datum vytvoření DES 3000
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění BEZPEČNOSTNÍ LIST
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P303+P361+P353
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P305+P351+P338
Okamžitě volejte lékaře.P310 Uniklý produkt seberte.P391
Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržovánívšechsouvisejícíchpředpisůnaochranuzdraví. Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcíADR Biokoncentrační faktorBCF Chemical Abstracts ServiceCAS Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsíCLP Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkůmDNEL Koncentrace látky při které je zasaženo 50% populaceEC₅₀ Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látekEINECS Pohotovostní plánEmS Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ESES Evropská unieEU Mezinárodní asociace leteckých dopravcůIATA Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálieIBC Koncentrace působící 50% blokáduIC₅₀ Mezinárodní organizace pro civilní letectvíICAO Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zbožíIMDG Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísadINCI Mezinárodní organizace pro normalizaciISO Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemiiIUPAC Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populaceLC₅₀ Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populaceLD₅₀ Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkemLOAEC Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkemLOAEL Oktanol-voda rozdělovací koeficientlog Kow Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodíMARPOL Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinkuNOAEC Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinkuNOAEL Koncentrace bez pozorovaných účinkůNOEC Hodnota dávky bez pozorovaného účinkuNOEL Nejvyšší přípustná koncentraceNPK Expoziční limity na pracovištiOEL Perzistentní, bioakumulativní a toxickýPBT Přípustný expoziční limitPEL Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkůmPNEC Počet částic na milion (miliontina)ppm Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látekREACH Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železniciRID Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSNUN Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiálUVCB Těkavé organické sloučeninyVOC Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativnívPvB
Akutní toxicitaAcute Tox. Nebezpečný pro vodní prostředíAquatic Acute Nebezpečný pro vodní prostředíAquatic Chronic Vážné poškození očíEye Dam.
Strana 8/9 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.5.12) www.sblcore.cz
1.0Číslo verzeDatum revize 07. června 2017Datum vytvoření DES 3000
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění BEZPEČNOSTNÍ LIST
Žíravost pro kůžiSkin Corr.
neuvedeno Doporučená omezení použití Seznámitpracovníkysdoporučenýmzpůsobempoužití,povinnýmiochrannýmiprostředky,prvnípomocíazakázanýmimanipulacemisproduktem. Pokyny pro školení
Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnostivýrobkuprokonkrétníaplikaci.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí chemie
Hmotnost: 25 kg
Hodnota pH : 7.5-8.5 (1% solution)
Balení : 25 L
UN number : 1760
Class/packing group : 8/III

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Historie a tradice NILFISK

Tradice od roku 1906

Společnost Nilfisk byla založena již v roce 1906 panem P.A. Fiskerem, který uvedl na trh první „tichý“ vysavač pro domácí účely. Od té doby prošla firma mohutným rozvojem, během kterého se zaměřila na vývoj a výrobu specifických úklidových strojů pro profesionály. Na trhu debutovala především s robustními a téměř nerozbitnými vysavači, jejichž koncepce je využívána dodnes. O skvělou pověst se také zasloužily velké mycí a zametací stroje, které kombinovaly užitnou hodnotu s moderními technologickými prvky. Celosvětový rozmach společnosti nastal koncem osmdesátých let, kdy Nilfisk převzal několik významných firem jako byla americká Advance Machine Copany a později Euroclean, 
CFM, Ecologica a Alto-Wap. V současnosti je Nilfisk-Advance součástí dánské skupiny NKT.

Pozor! Kupujete skutečně Wapku?

Společnost Nilfisk-Advance, jako plnohodnotný nástupce německého výrobce vysokotlaké techniky Wap Reinigungssysteme GmbH, upozorňuje

všechny stávající i potenciální zákazníky na zneužívání registrované obchodní známky Wap a slangového výrazu "Wapka" a na mylné spojování tohoto jména s jinou vysokotlakou technikou.

"Wapka" je jen jedna

Značka Wap, lidově řečeno "Wapka" je německý výrobce profesionální vysokotlaké techniky, který se z důvodu obchodních fúzí začlenil do dánského koncernu Nilfisk-Advance. Vysokotlaké stroje Wap si, především v bývalém Československu, získaly pověst vysoce kvalitních produktů s vynikající technologií. Odolnost, spolehlivost a zpracování vysokotlakých strojů Wap bylo na takové úrovni, že zákazníci začali používat značku Wap jako synonymum pro jakýkoliv podobný produkt. Ovšem produkt značky Wap je pouze jeden a nelze jej zaměňovat s jinou značkou, která vysokotlaké stroje vyrábí. Výjimkou jsou pouze značky Nilfisk a Nilfisk-ALTO, jenž jsou plnoprávnými nositeli technologie Wap.

Chci pravou Wapku. Jak poznám, že jde o originál?

Pokud plánujete koupi originálního vysokotlakého stroje Wap, obraťte se buď na některé z autorizovaných obchodních míst nebo přímo na naší centrálu Nilfisk Česká republika


Všechny originální stroje Wap jsou v současnosti označené logy Wap nebo Nilfisk-ALTO či Nilfisk. Pouze tyto tři loga garantují, že kupujete originál Wap.